THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2023-2014

Thứ ba - 18/04/2023 15:56
ảnh tuyen sinh
ảnh tuyen sinh
UBND THI XA BEN CAT CONG HOA XA HOI CHI) NGHIA VItT NAM
PHONG GIAO DVC VA DAO TAO DOc lOp - Ttr do - 1-14nh pluic
S6: 303 /KH-PGDDT 13'n Cat, ngay thang 4 nam 2023
KE HOACH
Tuy'en sinh vac, lop 6 dam hyc 2023-2024
Can cu vao cong van s6,169/SGDDT-KTQLCLGD ngay 30 thang 01 nam 2023
cua Si Gido dvc va Dao tao ye viec hisang dan tuyen sinh vao lop 6 THCS va lop 10
THPT nam hoc 2023-2024;
Can cUsVan ban,s6 528/SGDDT-KTQLCLGD ngdy 13/3/2022 cua Gido dkic
va Dao tao ve viec thong nhat ke hoach tuyen sinh lop 6 tao nguon, tieng Anh tang
cueing nam hoc 2023-2024 cua Phong Gido cluc va Dao tao thi xa Ben Cat;
Can cd Van ban se') 1258/UBND-VX ngdy 12/4/2023 cua UBND thi xa Ben Cat
ye viec chap thuan chU truang cho trien khai cong tac tuyen sinh lap 6 nam hoc 2023-
2024;
Can cir vao tinh hinh thirc to va nhu cAu phat trien,gido cua thi xa Ben Cat,
PhOng Gido chic va Dao tao,Ben Cat de ra hoach tuyen sinh vao lop 6 THCS nam
hoc 2023-2024 cua thi xa Ben Cat nhu sau:
SO luan (ch,x kien) tuyen sinh lop 6 nam hoc 2023-2024:
Stt Dan vi SO clty kien
tuyen sinh
Dkr kien
so lop
Ghi chti
1 THCS MS"! Phu& 120 4
2 THCS My Thanh 829 18
3 THCS Le Q4 Don 690 15
4 THCS Chanh Phu Hoa 644 14 Bao Om 35 HS TATC
5 THCS H6a Lai 552 12 Bao Om 35 HS TATC
6 THCS Binh Phu 855 18 Bao Om 35 HS TATC
7 THCS Thai Hoa 765 17 Bao Om 35 HS TATC
8 THCS Phii An 675 14 Bao Om 35 HS TATC
9 THCS An Dien 765 17
CONG
LOP 6 DA! TRA
5895 129
1. Phtrung thuc tuyen sinh
Tuyen sinh vao lop 6 trung hoc co' sa bang phuang thirc xet tuyen theo dia ban
phtrong xa", thi tran va thirc hien si so hoc sinh theo chi tieu 45 hs/1 lap clinic quy Binh
tai ThOng to 32/2020/TT-BGDDT ngdy 15/9/2020 dm BO GDDT ban hanh Dieu 1e
truang trung hoc co sO, truang trung hoc pho thong va truerng pho thong có nhieu cap
hoc. Xet tuyen 100% hoc sinh da hoan thanh chuang trinh tieu hoc vao hoc lap 6 cong
14p.
2
Phong GDDT yeu cau cac truong THCS thgc hiEn nghiem tiac vi'Ec phan b6,
phan luong xet tuyen 100% da hoan thanh chuong trinh Tieu hoc vao 14 6 cong lap
dtxa tren co sa not cu trU va Ke hoach phO cap gido duc THCS cua cac dia phuong.
2. Dia ban tuyen sinh
TuyEn sinh vao 14 6: tuyEn theo dia ban cu tru dm hoc sinh.
Truemg THCS Phil An: tuyEn sinh hoc sinh xa. Phil An, xa An Th.): (trir ap Rach
Bap va Deng Soi cua xa An Tay), ap An M9 va An Son thu6c xa An Dien.
Throng THCS Thai Hoa: tuyEn sinh cac khu ph6 3A, 3B, 4, 5 va mot phan cua
khu ph6 1 va khu phO 2 dm phuong Thai Hoa. Sau khi truong tuyen du so hoc sinh
nam hoc 2023-2024 thi bao cao ve Phong Gido chic Dao tao de dieu chuyen so hoc
sinh con lai sang cac don vi khac (THCS Le Qu)'T DOn, THCS Chanh PhU Hoa, THCS
Binh PhU, va H6a Lgi).
Truerng THCS Le Q4 Don: tuyEn sinh hoc sinh Khu ph6 1,2
Phuac va khu pho 6 phuong Thai H6a.
Tnremg THCS 1\49 Thanh: tuyEn sinh hoc sinh Khu ph6 3,4,5
Phuac.
Truong THCS Hem Lgi: tuyEn sinh hoc,sinh cUa phuong Lgi (trir khu ph6
An Lqi) va khu pho 1 dm phuong Thai Hoa neu con chi tieu.
Truerng THCS Chanh Phu H6a: tuyEn sinh hoc sinh cua phuong Chanh Phu Hoa,
khu ph6 1 dm phuong Thai Hem, khu ph6 An Lqi cua Phueng H6a Lgi.
Truomg THCS Binh PhU: tuyEn sinh hoc sinh phuong Tan Dinh va khu ph6 Phu
Hoa va. Phu Nghi phuong Lgi, khu ph6 2 phuOng Thai Hoa neu phu huynh co
nhu cau.
Truemg THCS An DiEn: tuyEn sinh hoc sinh xa An DiEn, ap Rach Bap va D6ng
S6i cua xa An Tay.
3. HO so' dty tuyen
- Dan xin dir tuyEn vao lap 6 (theo mau)
-Ban chinh hoc ba 14 5.
-Ban sao giay khai sinh hap 1E.
-Thong bao S6 dinh danh ca nhan va thong tin cong dan trong co se( di liEu qu6c
gia vE dan cu.
4. TWA gian lam vi*
- 'Er 15/4/2023: Cac truong THCS tuyen sinh lop 6, thong bao chi tieu va,lich
tuyen sinh 14 6 den cha, me hoc sinh khoi lap 5 cUa cac truong tieu hoc dugc biet de
Bang ki tuyen sinh.
- Ngdy 15/5/2023: Cac truong THCS giri danh sach CBQL, gido vien tham gia
H6i d6ng tuyen sinh ye Phong GDDT.
Thang,6/2023: Twang Phong GDDT thi xa ban hanh quyEt d
h6i &rig tuyen sinh sau khi thong nhat chi tieu cho -lung truong THC
ctla phuong My
cua phuOng M9
[nh thanh lap cac
S.
3
- TU. ngdy 03/7/2023 den ngdy 05/7/2023: Cac trueing THCS can cir chi tieu da
thong bao, nh4n don du tuyen.
- Tir ngdy 06/7/2023 den ngdy 08/7/2023: Cac truang THCS duyet h6 so va lap
danh sach xet trung tuyen giri ye Phong GDDT.
- Thang 8/2023: Cac truong THCS ra quyet dinh trung tuyen va cap gia'y trung
tuyen vao lap 6.
5. Che do bao ea°
Cac don vi thuang xuyen bao cao,tien tuyen sinh ve Phong GDDT qua bO ph:an
chuyen mon trung h9c; hoar' thanh ho so bao cao cong tac tuyen sinh va danh sach
trung tuyen ve Phong GDDT truck ngay 09/7/2023.
II. LOP 6 TAO NGUON VA LOP 6 TANG WONG TIENG ANH
1. Chi tieu tuyen sinh
- Lop 6 Tao ngu'&-i Truang THCS N45"/ Phuoc: 04 lop x 30 hoc sinh/ lop = 120
hoc sinh.
- Lop 6 tang cueing Tieng Anh:
Du kien tuyen sinh 05 lop 6 Tieng Anh tang cueing (175 h9c sinh) tai cac truang
THCS Binh Phu (01 lop), THCS Hem Lgi (01 lap), THCS PhU An (01 lop), THCS Thai
Hem (01 lop), THCS Chanh Phu Hem (01 lop).
2. Phtmeng thirc tuyen sinh
Tuyen sinh vao lop 6 tao ngui:.)sn, tang cueing Tieng Anh nam hoc 2023-2024 theo
phuong thirc kiem tra Wang luc. Thai gian kiem tra theo lich kiem tra chung cua SO.
Gido dvc va Dao tao tinh Binh Duong.
3. Lop 6 T4o nguiin
- Ngay thi: 02/6/2023 va 03/6/2023
- MOn thi: Tieng Viet, Toan va tieng Anh
- Lich thi c11 the nhu sau:
Mon thi Ngay thi Buoi thi Gib' mii• de
Gio• toAt Thai gian
A dau am
bai
lam bai
Tieng Viet 02/6/2023
Tieng Anh 02/6/2023
Sang
Chieu
7g45
13g45
7g45
8g00
14g00
8g00
90 phut
60 phut
90 phut
Toan 03/6/2023 Sang
- Dia diem thi: Trithng THCS My Phuirc
a. DOI tuvng
- La h9c sinh lop 5 hoan thanh chucrng trinh tieu h9c Warn h9c 2022-2023 có
nguyen vgng thi vao truang Tao nguon.
4
b. HO so' tuyen sinh
- Don xin dg tuyen vao lop 6 (theo mAu).
- Ban chinh hgc ba lop 5 (co xac nhan cua trung Tieu hgc da hoan thanh chuong
trinh Tieu hoc).
- ChUmg chi nang lirc Tieng Anh (n'tc co).
- Ban sao giAy khai sinh hgp le.
- Thong bao S6 dinh danh ca nhan vA thong tin tong dan trong co so du lieu qu6c
gia ye dan cu.
- 02 anh co3x4.
HO so' diy tuyen nop tai tru*ng THCS MST Phwerc.
Thi sinh tham dg kiem tra nang lirc lop 6 tao ngu6n phai kiem tra 03 mon bat buOc
IA: Tieng Viet, Toan \TA Tieng Anh (mon Toan: thoi, gian lAm bai 90 phUt; mon Tieng
Viet: tiled gian lam bai 90 phut; mon Tieng Anh: thoi gian lam bai
60 phut). Thi sinh cc') chung chi Tieng Anh con theri han gia tri sir dung quy dinh tai
Cong van so 169/SGDDT-KTQLCLGD dugc mien tham dir kiem tra bai kiem tra nang
lgc Tieng Anh (chi:mg chi dat mirc quy doi,sang diem 10) hoc cong diem khuyen khich
trong KST thi tuyen sinh vao lop 6 tao nguOn (can cit. Bang quy cloi kern theo).
Thi sinh trung tuyen vao lop 6 tao ngu6n xet t6ng diem dm 3 mon kiem tra Wang
luc co nhan dOi he so 2 doi voi mon Tieng Viet va mon Toan, khong co mon thi nao bi
diem dui diem 2,0. Diem trung tuyen dugc lay tir,diem cao den thap cho den khi du
chi tieu hoc sinh. Trong truong h9p,khOng tuyen het h9c sinh co diem ngang nhau thi
tuyen chgn theo thin tg co tong so diem trung binh mon Tieng Viet \TA 'roan (diem kiem
tra cuoi nam h9c) cao hon.
4. Lop 6 Tang cuirng Tieng Anh
- Ngay thi: 02/6/2023
- MO'n thi: Tieng Anh
a. DOi tuvng:
LA h9c sinh lop 5 hoan thanh chuong trinh lieu hoc nam h9c 2022-2023 dang
theo h9c tai cat truong tieu h9c tren dia ban twang THCS tuyen sinh trill &rig, co
nguyen vgng thi tuyen vao lop 6 tang cuerng Tieng Anh.
b. HO so• tuyen sinh:
- Don xin dir tuyen vao lop 6 tang cuong Tieng Anh (theo m'Au)
-Ban chinh h9c ba lop 5 (co xac nhan cua trung Tieu h9c da hoan thanh chuong
trinh Tieu hoc).
-Ban sao giAy khai sinh hop le.
- Chimg chi nang lgc Tieng Anh (11".'u có)
-Thong bao Si dinh danh ca nhan \TA thong tin cong dan trong co so dir lieu qu6c
gia ve dan cu.
• 5
- HO so• dkr tuyen nip tai cac triarng THCS co to chin tuyen sinh lop 6 tang
ctrovg Tieng Anh.
Thi sinh tham dtr kiem tra nang 1rc lop 6 tang cuang Ti6ng Anh phai kiem tra
mon Tieng Anh (thOi gian lam bai 60 philt). Thi sinh c6 chirng chi Tieng Anh con tiled
han gia tri sir dung quy,dinh Cong van, so 169/SGDDT-KTQLCLGD dirge mien
kiem tra kiem tra nang lire Tieng Anh (chirng chi dg.t mire quy dOi sang
diem 10) hoc cong diem khuyen khich trong Ky thi tuyen sinh vao lap 6 Tieng Anh
tang cuang (can cir Bang quy clot kern theo).
Thi sinh kiem tra nang l‘rc khong trung tuyen vao lap 6 t4o nguon
THCS My Phiroc, neu c6 nguyen v9ng vao hoc Jar) 6 Tieng Anh tang cuing thi gang
ky nguyn vgng vao cac TrtrOng THCS c6 H6i dong tuyen sinh Tieng Anh tang ctrang.
H6i dOng tuyen sinh 16p 6 'flag Anh tang ctrang se can cir vao diem kiem tra mon Tieng
Anh va dia ban tuyen sinh de xet tuyen theo quy dinh.
* Bang quy dOi chtirng chi Tieng Anh dOi KS' kiem tra Wang ltrc lop 6 t#o
n
7
STT
1 1,, C_,
FLYERS
4--,
KET MOVERS
Diem
cOng/Diem
quy diii
1 15 khien 135 - 140 diem 10 diem
2 13-14 khien 130 - 134 diem 1,5 diem
3 11-12 khien 125 - 129 diem 15 khien 1,0 diem
4 10 khien 120 - 124 diem 14 khien 0,5 diem
4. Thai gian tuyen sinh
-Tir ngay 16/5/2023 den ngay 20/5/2023: Throng THCS My Phtrac nhan h6 so.
16p 6 t4o nguon,cac treeing THCS Phil An, Thai Hoa, Chanh HOa, Lgi va
Binh Phil nhan ho so di,r tuyen lap 6 tang cu? ng Tieng Anh, len danh sach.
- Ngay 21/5/2023: Ph6ng GDDT nhan danh sach thi sinh d‘r thi.
-Tir ngay 26/5/2023 d6ri ngay 28/5/2023: thanh lap h6i dOng tuyen sinh.
Tren day la k6 ho4ch tuyen sinh lap 6 d4i tra va lap 6 t4o ngu'6n, lap 6 tang
ctrang tieng Anh nam hoc 2023-2024. Trong qua trinh thgc hiesn neu c6 khO khan, vtran
mac, cac don vi bao cao ve Phong Giao dvc va Dao t4o thi xd (thong qua b6 phan trung
hoc co so) de xem xet, giai quyet./.
Nai nhan:
- UBND thj x'a Ben Cat;
- Cac truong TH, THCS trong thi xd;
- Urn: VT, GDTrH.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay325
  • Tháng hiện tại5,068
  • Tổng lượt truy cập693,584
Văn bản Phòng

405/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 05/06/2023. Trích yếu: Tham dự tập huấn triển khai công tác Tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục, trường học

Ngày ban hành: 05/06/2023

404/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 05/06/2023. Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Hoạt động hè tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2023

Ngày ban hành: 05/06/2023

397/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 30/05/2023. Trích yếu: Báo cáo Sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc khơ-me trong tình hình mới

Ngày ban hành: 30/05/2023

395/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 30/05/2023. Trích yếu: Tổ chức và phát động tham gia cuộc thi "Vẽ tranh tuyển truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy" năm 2023

Ngày ban hành: 30/05/2023

378/PGDĐT-CNTT

Ngày ban hành: 18/05/2023. Trích yếu: Đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023

Ngày ban hành: 18/05/2023

347/PGDĐT-GDTrH

Ngày ban hành: 05/05/2023. Trích yếu: Hướng dẫn triển khai Thông tư số 16/22/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục phổ thông (đối với trung học)

Ngày ban hành: 05/05/2023

tap the
tap the2
T1
anh tet
tap the 3
13a
15
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây